Methodist Shona Hymn 261

Imba yorufaro mamunodiwa
Shamwari wedu noMuponisi,
Imi muri pamusoro pavo vose
Vanouya kuzoishanyira.

Imba yorufaro ina vaviri
Nomwoyo mumwe chete norudo
Rufu rwovatsaura chinguvana
Asi humwe hwavo huchiripo.

Imba yorufaro ina vaduku
Vakapiwa imi paucheche;
Imi shamwari wavo wokudenga
Munovachenga kukunda ‘mai.

Imba yorufaro mamunodiwa
Vanonamata nebasa rose;
ose mabasa achinge matsvene
Amunoitirwa imi IShe.

Imba yorufaro munoti vose
Vanorega kukanganwa imi;
Vane rufaro runofashukira,
Vanokudai vanodawo.

Imba yorufaro munoti vose
Vane mwoyo inotambudzika,
Vanonzwa kwamuri Munyaradzi,
N’anga yakanakisa yomwoyo.

Kana vose vapedza basa pano
Vachasangana nemi kudenga,
Uko makabva makazokwirazve
Kumusha wenyu usingapere.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.