Testimony Lyrics

By Ally D

Oh ah
Ally D ever smiling
Outer Yala nation, Tman

Ndaingoti ndichaiwana mhepo inofefetera
Vamwe vano fara nekundiona ndichitenderera
Ndisasuwa nekuona vachipemberera
Ndiwo aiva mashoko angu mukunyengetera
Kupindura kwaMwari kunenge kunonoka
Asi yaingonditi mirira zvikati
zvino ndaizosuwa paye rodoka
Pakuparadzana neshamwarari dzamasikati

Kutaura testimony
Handigone kutaura testimony, oh ho
Ini nditori testimony
Handigone kutaura testimony, oh ho
Nditori testimony, testimony
Nditori testimony, testimony

Jehovah Mwari
Basa ramaka bata muhupenyu hwangu
Ini rinoshamisa
Pasi rakanditorera mai vangu
Ndichiri mudiki pasina chandai kwanisa
Zvirwere zvakauya vana vevamwe vakafa
Asi ini makandiraramisa
Pakuyambuka panoyeredza
Ndaiva ndega, Ishe makandibatisisa
Varipo vakandizvidza vakandishoropodza
Mwari makangondishingisa
Nhasi uno ndingagarika sei
Ndonamatira tsika dzangu
nekuzvininipisa

Kutaua testimony
Handigone kutaura testimony, oh ho
Ini nditori testimony
Handigone kutaura testimony, oh ho
Nditori testimony, testimony
Nditori testimony, testimony

Ndisina chekupfeka maiti
Iwe ndichakushongedza nguva inouya
Ndisina mufaro maiti nyarara
Ziva ucha huwana zuva parino buda
Ndaikunzwai muchitaura zvinyoro nyoro
Hana yangu mai itsidza zvinyoro nyoro
Handimbo rase tariro yangu
Kwamuri Mwari wangu, Jah Jah

Kutaua testimony
Handigone kutaura testimony, oh ho
Ini nditori testimony
Handigone kutaura testimony, oh ho
Nditori testimony, testimony
Nditori testimony, testimony

Jehovah Mwari
Basa ramaka bata muhupenyu hwangu
Ini rinoshamisa
Pasi rakanditorera mai vangu
Ndichiri mudiki pasina chandai kwanisa
Zvirwere zvakauya vana vevamwe vakafa
Asi ini makandiraramisa
Pakuyambuka panoyeredza
Ndaiva ndega, Ishe makandibatisisa
Varipo vakandizvidza vakandishoropodza
Mwari makangondishingisa
Nhasi uno ndingagarika sei
Ndonamatira tsika dzangu
nekuzvininipisa

Kutaua testimony
Handigone kutaura testimony, oh ho
Ini nditori testimony
Handigone kutaura testimony, oh ho
Nditori testimony, testimony
Nditori testimony, testimony

Kutaua testimony
Handigone kutaura testimony, oh ho
Ini nditori testimony
Handigone kutaura testimony, oh ho
Nditori testimony, testimony
Nditori testimony, testimony

song Details